شروع پروژه راهوار مس

1396/11/24

ارائه اتوماسیون ثبت اطلاعات ناوگان و راننده راهوار مس زیر نظر شرکت ملی صنایع مس ایران برای مدیریت کلیه ناوگان ها، مالکان و رانندگان تحت پوشش این سازمان


تمامی نظارت های لازم برای جایگزینی ها  و مجوز ها از جمله جایگزینی راننده موقت، جایگزینی خودرو موقت و .. در این سامانه ارائه شده است.

ارتباط با تمامی ارگان های مربوطه به صورت هوشمند

این سامانه در فاز نهایی تصمیم دارد به رانندگان و ناوگان ها اجازه ی ورود به سامانه دهد و بتوانند به صورت غیرحضوری تمامی خدمات مربوطه را دریافت نمایند. ناوگان ها و رانندگان تحت پوشش این سامانه به صورت هوشمند با ارتباط با تمامی ارگانهای مربوطه (سازمان حمل و نقل، کارت هوشمند) مجوزهای مورد نظرشان کنترل میشود و در صورت هرگونه تخلف راننده و ناوگان به حالت تعلیق در می آیند.