فاز نهایی پروژه ی ارائه ی مدل اربعین

1396/11/09

باعث افتخار ماست که توانستیم مدلی جهت بهبود رفت و آمد زائران گرامی در ایام اربعین به سازمان حمل و نقل کل کشور ارائه کنیم.