اتوماسیون مدیریتی شرکت راهور مس

اتوماسیون ثبت اطلاعات ناوگان و راننده راهوار مس زیر نظر شرکت ملی صنایع مس ایران برای مدیریت کلیه ناوگان ها، مالکان و رانندگان تحت پوشش این سازمان توسعه داده شده


تمامی نظارت های لازم برای جایگزینی ها  و مجوز ها از جمله جایگزینی راننده موقت، جایگزینی خودرو موقت و .. در این سامانه ارائه شده است. این سامانه در فاز نهایی تصمیم دارد به رانندگان و ناوگانان اجازه ی ورود به سامانه دهد و بتوانند به صورت غیرحضوری تمامی خدمات مربوطه را دریافت نمایند. ناوگانان و رانندگان تحت پوشش این سامانه به صورت هوشمند با ارتباط با تمامی ارگانهای مربوطه (سازمان حمل و نقل، کارت هوشمند) مجوزهای مورد نظرشان کنترل میشود و در صورت هرگونه تخلف راننده و ناوگان به حالت تعلیق در می آیند.