ارزش ها

همواره در تلاشیم ارزش های سازمانی و اصول کاری خود را پیش بگیریم و به تعهدات خود پایبند باشیم.


ارزش ها و اصول کاری شرکت وایا داده پرداز ویانا

- مشتری مداری
- استفاده بهینه از امکانات و دانش فنی داخلی
- مسئولیت پذیری در قبال تعهدات خود
- فرهنگ سازی به منظور گسترش و استفاده صحیح از آن در کنار مسئولیت پذیری
- پشتیبانی کامل و در خور نرم افزار های تولیدی جهت رفع نیاز مشتری
- متمایز بودن
- انگیزش و نوآوری
- فرهنگ سازمانی و ارزشهای اخلاقی کارکنان 
- اعتماد و صداقت
- حفظ احترام و کرامت انسانی
- اعتقاد به خلاقیت و نوآوری
- اعتقاد به کار جمعی و دانش گروهی
- پایبندی به منش کارشناسی
- ارائه تکنولوژی روز دنیا